Historie

Stiftende generalforsamling 14-12-1948

År 1948 den 14. december afholdtes stiftende generalforsamling på Hotel Eyde.
25 interesserede var mødt.

Fru dr. Gørtz bød velkommen og gav derefter ordet til socialinspektør Halskov, som gjorde rede for de forhandlinger der var ført med formanden for Århus Bridgeklub og Dansk Bridge Union.

Da der efter denne redegørelse var ønske om at få dannet en bridgeklub, konstituerede forsamlingen sig som stiftende generalforsamling.

Det udsendte forslag til love for Herning Bridgeklub blev derefter vedtaget, dog med den ændring, at spillelederen ikke vælges af generalforsamlingen, idet hvervet som spilleleder overtages af bestyrelsens medlemmer efter tur for hver spilleaften.

Til bestyrelse valgtes:
socialinspektør Sten Halskov, formand
fru dr. Gørtz
apoteker frk. K. K. Andersen
direktør H. H. Christiansen og
fru repr. Korsvang
og til revisor valgtes:
grosserer Sv. Jepsen
Bestyrelsen valgte fru dr. Gørtz til kasserer.

Efter at næste spilleaften var bestemt til tirsdag den 11. januar 1949 kl. 20, hævedes generalforsamlingen.

Jubilæumsturnering den 18.10.1998
Jubilæumsfest den 28.11.1998

Opdateres ….